tel.: 501 273 808, 503 965 485 biuro@nad-rol.pl

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym firmy NAD-ROL i postanowienia ogólne


Dokumenty do pobrania:
- Regulamin sklepu Nad-Rol (.pdf)
- Formularz reklamacji (.doc)
- Formularz zwrotu towaru (.doc)

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nad-rol.pl , którego właścicielem jest NAD-Rol Dominika Nadratowska zwana dalej Firmą.

 2. Oferta przeznaczona jest dla: firm, prowadzących działalność zawodową właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, instytucji zwanych dalej „Klientem".

 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi.


II ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie wymaga jego potwierdzenia, poprzez kliknięcie linka wiadomości o otrzymaniu przez sklep internetowy zamówienia.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez NAD-Rol Dominika Nadratowska danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133,poz 883 ).

 5. W uzasadnionych przypadkach NAD-Rol Dominika Nadratowska zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Za uzasadnione przypadki uważa się w szczególności złożenie zamówienia przez Klienta, który wcześniej nie wywiązał się z transakcji, bądź to nie odbierając zamówionego towaru, bądź to nie dokonując zapłaty ceny sprzedaży w ustalonym terminie.


III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą dokonania zamówienia przez Klienta,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Firmy.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.

 3. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Firmy (w zależności od wyboru klienta) pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.


IV KOSZTY PRZESYŁEK

 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu płatności, sposobu dostawy lub odbioru, a uzasadnionych przypadkach, od rodzaju towaru.

 2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze i wynosi:
  Opłata za paczkę w przypadku, gdy płatność odbywa się przelewem: 35,00 zł brutto
  Opłata za paczkę w przypadku, gdy płatność odbywa się za pobraniem: 40,00zł-45,00zł brutto.

 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ww. oplaty w związku z rodzajem towaru.


V CZAS DOSTAWY

 1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

  a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu złożenia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;

  b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

  c. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
  - paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych


VI ODBIÓR PRZESYŁEK

 1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia nabywca ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

  Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  - szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


VII CENY

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 3. Klient dokonuje płatności w następującej formie:
  a. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
  b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy


VIII REKLAMACJE

 1. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: NAD-Rol Dominika Nadratowska Zbożowa 1F 10-806 Olsztyn wraz z formularzem reklamacji - wzór oświadczenia znajduje się po paragrafie X.

 2. Formularz reklamacji winien być wypełniony czytelnie, przejrzyście, z przytoczeniem zaistniałych faktów i dołączeniem dowodów wskazujących na wystąpienie wady fizycznej sprzedanego towaru objętej gwarancją . Formularz reklamacji Klient przesyła w drodze elektronicznej oraz wydrukowany i podpisany - Pocztą Polską

 3. NAD-Rol Dominika Nadratowska rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Firmy. W szczególnych przypadkach, ze względu na rodzaj ujawnionej wady fizycznej lub ze względu na współpracę z producentem Firma może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym Klienta e-mailem lub na piśmie.

 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób


IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: NAD-Rol Dominika Nadratowska Zbożowa 1F 10-806 Olsztyn .– wzór oświadczenia znajduje się po paragrafie X

 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał zapłaty, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą i zwraca wartość dokonanej zapłaty.

 4. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego Firmy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 2. Informacje dotyczące towarów na stronie internetowej sklepu Firmy są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach towarów o których mowa powyżej wynikających z danych dostarczonych przez producentów.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

 4. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Firmy oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

Kontakt

NAD-Rol Dominika Nadratowska


ul. Strąkowa 5
10-846 Olsztyn

NIP: 739 325 57 45
Regon: 281 459 255

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.